Regulamin

REGULAMIN 3 ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO

Żory, 25.11.2018r.

 

 

1. Cel imprezy:

 - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu i zasad fair-play

- promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych żorskich lasów, ukazanie piękna przyrody,

- integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

2. Miejsce startu: Żory (woj. Śląskie), ul. Katowicka 24, godz. 12.00

3. Termin: 25.11.2018

4. Dystanse: ok. 21 km oraz ok. 11 km

5. Organizator i współorganizatorzy: Organizator główny: Stowarzyszenie Zarazić Pasją, Współorganizator: Miasteczko Westernowe Twinpigs

6. Trasy - biegi startują z Miasteczka Westernowego Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach i prowadzą przez leśne ścieżki. Meta również ustytuowana jest również w Miasteczku.

7. Limit czasu: dystans 21km: 2 godz. 40 minut, 11km: 1godz. 30min,

8. Warunki uczestnictwa:

Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 25.11.2018 ukończą 18 lat.

W biegu na ok. 11 km mogą startować zawodnicy niepełnoletni, jednak tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk do pobrania na stronie www.zorskipolmaratonlesny.pl oraz w biurze zawodów.

Każdy zawodnik musi opłacić start w biegu oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

9.  Zgłoszenia:

Zgłoszenia do biegu są przyjmowane od 12.08.2018 poprzez elektroniczny formularz zapisów pod adresem: http://www.zarazicpasja.pl/zorski-polmaraton-lesny

Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 06.11.2018.

Biuro zawodów: będzie mieścić się na terenie Miasteczka Westernowego Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach w dniach:

24.11.2018 w godzinach 16.00-18.00

25.11.2018 w godzinach 08.00-11.00

 

PO UPŁYWIE 5 DNI OD ZGŁOSZENIA (PRZESŁANIA FORMULARZA), OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY STARTOWEJ OTRZYMAJĄ MAILOWE PRZYPOMNIENIE O DOKONAIU PŁATNOŚCI.

 

W PRZYPADKU NIEDOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ZGŁOSZENIA, OSOBA TA AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE USUNIĘTA Z LISTY.

 

ZA UCZESTNIKA BIEGU UWAŻA SIĘ ZAWODNIKA, KTÓRY WYPEŁNIŁ I PRZESŁAŁ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ DOKONAŁ OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE.

 

Wstępnie ustalony limit uczestników obu biegów to: 350 osób (+ 20 miejsc do dyspozycji organizatora)

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

10. Opłaty startowe:

Wysokość opłaty startowej ustala się następująco:

BIEG NA 21km opłata stała 60,00 zł

BIEG NA 11km: opłata stała 40,00 zł

 

Opłaty startowej można dokonać przelewem tradycyjnym, badź poprzez płatności online.

 

Numer konta:

Żorski Półmaraton Leśny

ING Bank Śląski S.A.

34 1050 1474 1000 0092 2940 4463

 

w tytule przelewu proszę wpisać: dystans oraz imię i nazwisko uczestnika

 

 „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A "

 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia:

- Usługę elektronicznego pomiaru czasu

- Numer startowy oraz gadżet

- Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w limicie czasu

- Punkty z wodą

- Punkt odżywczy dla półmaratonu

- Ciepły posiłek na mecie

- Opiekę medyczną

 

11. Klasyfikacja:

Klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto.

PÓŁMARATON:

- Mężczyźni :

OPEN M

- Kobiety:

OPEN K

BIEG NA 11 KM:

- Mężczyźni :

OPEN M

- Kobiety:

OPEN K

Przewidywana jest również dodatkowa klasyfikacja NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dystansach.

12. Nagrody:

PÓŁMARATON, 11km:

OPEN (kobiet i mężczyzn): Miejsca 1-3 – statuetka

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród, pozyskanych od ewentualnych sponsorów

Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji.

Dodatkowo odbedzie się losowanie nagród dla wszystkich zawodników na podstawie numerów startowych.

13. Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względów na warunki atmosferyczne.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym z przodu numerem startowym.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu na dystanie, na który został zapisany. Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu.

Zawodnicy bez numerów będą proszeni o opuszczenie trasy przez obsługę biegu.

Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach.

Dla uczestników biegu jest przewidziany depozyt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ze względu na crossowy charakter trasy zaleca się zaopatrzenie się w obuwie crossowe.

Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora.

Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Protesty można składać w dzień imprezy do godz. 20:00.

 

 

Kontakt:

zorskipolmaratonlesny@gmail.com

Marcin Miśków, tel. 721110795

 

Znajdź nas na facebooku