Regulamin

REGULAMIN IV ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO
Żory, 24.11.2019 r.


1. Cel imprezy:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu i zasad fair-play
 • promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych żorskich lasów, ukazanie piękna przyrody,
 • integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

2. Miejsce startu: Żory (woj. Śląskie), ul. Katowicka 24, godz. 12.00

3. Termin: 24.11.2019

4. Dystanse: ok. 21 km oraz ok. 11 km

5. Organizator i współorganizatorzy: Organizator główny: Stowarzyszenie Zarazić Pasją, Współorganizator: Amerykański Park Rozrywki Twinpigs

6. Trasy: Biegi startują z Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach i prowadzą przez leśne ścieżki. Meta również ustytuowana jest również w Twinpigs.

7. Limit czasu: dystans 21km: 2 godz. 40 minut, 11km: 1godz. 30min,

8. Warunki uczestnictwa:

Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 24.11.2019 ukończą 18 lat.

W biegu na ok. 11 km mogą startować zawodnicy niepełnoletni, jednak tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk do pobrania na stronie www.zorskipolmaratonlesny.pl oraz w biurze zawodów.

Każdy zawodnik musi opłacić start w biegu oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

9.  Zgłoszenia:

Zgłoszenia do biegu są przyjmowane od 25.08.2019 poprzez elektroniczny formularz zapisów pod adresem: http://www.zarazicpasja.pl/zorski-polmaraton-lesny

Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 10.11.2019.

Biuro zawodów: będzie mieścić się na terenie Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach w dniach:
23.11.2019 w godzinach 16.00-18.00
24.11.2019 w godzinach 08.00-11.00
 
PO UPŁYWIE 7 DNI OD ZGŁOSZENIA (PRZESŁANIA FORMULARZA), OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY STARTOWEJ OTRZYMAJĄ MAILOWE PRZYPOMNIENIE O DOKONAIU PŁATNOŚCI.
 
W PRZYPADKU NIEDOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ZGŁOSZENIA, OSOBA TA AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE USUNIĘTA Z LISTY.
 
ZA UCZESTNIKA BIEGU UWAŻA SIĘ ZAWODNIKA, KTÓRY WYPEŁNIŁ I PRZESŁAŁ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ DOKONAŁ OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE.
 
Wstępnie ustalony limit uczestników obu biegów to: 350 osób (+ 20 miejsc do dyspozycji organizatora)
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty startowe:

Wysokość opłaty startowej ustala się następująco:

 • BIEG NA 21km opłata stała 60,00 zł
 • BIEG NA 11km: opłata stała 40,00 zł

Opłaty startowej można dokonać przelewem tradycyjnym, badź poprzez płatności online.

Numer konta:
Żorski Półmaraton Leśny
ING Bank Śląski S.A.
34 1050 1474 1000 0092 2940 4463

w tytule przelewu proszę wpisać: dystans oraz imię i nazwisko uczestnika

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A"

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia:

 • Usługę elektronicznego pomiaru czasu
 • Numer startowy oraz gadżet
 • Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w limicie czasu
 • Punkty z wodą
 • Punkt odżywczy dla półmaratonu
 • Ciepły posiłek na mecie
 • Opiekę medyczną

11. Klasyfikacja:

Klasyfikacja miejsc podiumowanych na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas brutto,
reszta miejsc w oparciu o czas netto..


PÓŁMARATON:

 • Mężczyźni: OPEN M
 • Kobiety: OPEN K

BIEG NA 11 KM:

 • Mężczyźni: OPEN M
 • Kobiety: OPEN K

Przewidywana jest również dodatkowa klasyfikacja NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dystansach.

12. Nagrody:

PÓŁMARATON, 11km:
OPEN (kobiet i mężczyzn): Miejsca 1-3 – statuetka

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród, pozyskanych od ewentualnych sponsorów
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji.
Dodatkowo odbedzie się losowanie nagród dla wszystkich zawodników na podstawie numerów startowych.

13. Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względów na warunki atmosferyczne.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym z przodu numerem startowym.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu na dystanie, na który został zapisany. Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu.
 • Zawodnicy bez numerów będą proszeni o opuszczenie trasy przez obsługę biegu.
 • Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach.
 • Dla uczestników biegu jest przewidziany depozyt.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Ze względu na crossowy charakter trasy zaleca się zaopatrzenie się w obuwie crossowe.
 • Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora.
 • Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 • Protesty można składać w dzień imprezy do godz. 20:00.

 
Kontakt:
zorskipolmaratonlesny@gmail.com
Marcin Miśków, tel. 721110795


Znajdź nas na facebooku