Regulamin

Plan zawodów !!!

  Sobota 25.11.23r

-Biuro zawodów 16.00- 18.00

                              Niedziela 26.11.23r

-Biuro zawodów  8.00-11.00
-Start dla obu dystansów 12.00
-Limit dla dyst.11km   13.30
-limit dla 21km 14.30
-Koronacja zwycięzców 14.40
-Losowanie nagród wśród wszsytkich uczestników  14.50
-Zakończenie 15.00

 

REGULAMIN 7. ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO

Żo­ry, 26.11.2023r.

 

 

1. Cel im­pre­­zy:

 - po­­pu­­la­­ry­­za­­cja i upo­­w­sze­ch­nia­­nie bie­­ga­­nia ja­­ko naj­pro­st­szej i naj­z­dro­w­szej fo­r­my ru­­chu i za­­sad fa­­i­r-play

- pro­­mo­­cja i pro­­pa­­go­­wa­­nie wa­­lo­­rów spo­r­to­­wo­­-re­­kre­­a­cy­j­nych żo­r­skich la­­sów, uka­­za­­nie pię­k­na przy­­ro­­dy,

- in­­te­­gra­­cja sy­m­pa­­ty­­ków i pa­­sjo­­na­­tów bie­­ga­­nia,

2. Mie­j­sce sta­r­tu: Żo­­ry (woj. Ślą­­skie), ul. Ka­­to­­wi­c­ka 24, godz. 12.00

3. Te­r­min: 26.11.2023

4. Dy­­sta­n­se: ok. 21 km oraz ok. 11 km

5. Or­ga­­ni­­za­­tor i wspó­­ło­r­ga­­ni­­za­­to­­rzy: Or­ga­­ni­­za­­tor głó­w­ny: Sto­­wa­­rzy­­sze­­nie Za­­ra­­zić Pa­­sją, Wspó­­ło­r­ga­­ni­­za­­tor: Ame­ry­kań­ski Park Ro­zryw­ki Twin­pigs

6. Tra­­sy - bie­­gi sta­r­tu­­ją z Twi­n­pigs przy ul. Ka­­to­­wi­c­kiej 24 w Żo­­rach i pro­­wa­­dzą przez le­­śne ście­ż­ki. Me­­ta ró­w­nież usty­­tu­­o­wa­­na jest ró­w­nież w Twin­pigs.

7. Li­­mit cza­­su: dy­­stans 21km: 2 godz. 20 mi­­nut, 11km: 1godz. 30min,

8. Wa­­ru­n­ki ucze­st­ni­c­twa:

Pra­­wo sta­r­tu w pó­ł­ma­­ra­­to­­nie ma­­ją za­­wo­d­ni­­cy, któ­­rzy do dnia 26.11.2023 uko­ń­czą 18 lat.

W bie­­gu na ok. 11 km mo­­gą sta­r­to­­wać za­­wo­d­ni­­cy nie­­pe­ł­no­­le­t­ni, je­d­nak ty­l­ko za pi­­se­m­ną zgo­­dą ro­­dzi­­ców lub opie­­ku­­nów pra­w­nych. Druk do po­­bra­­nia na stro­­nie www.zo­r­ski­­po­l­ma­­ra­­to­n­le­­sny.pl oraz w biu­­rze za­­wo­­dów.

Ka­ż­dy za­­wo­d­nik mu­­si opła­­cić start w bie­­gu oraz zo­­stać zwe­­ry­­fi­­ko­­wa­­ny w Biu­­rze Za­­wo­­dów i po­­sia­­dać w tym ce­­lu do­­ku­­ment po­­twie­r­dza­­ją­­cy to­ż­sa­­mość.

Wa­­ru­n­kiem do­­pu­sz­cze­­nia za­­wo­d­ni­­ka do bie­­gu bę­­dzie zło­­że­­nie pod­pi­­su pod oświa­d­cze­­niem o zdo­l­no­­­ści do udzia­­łu w bie­­gu.

Ka­ż­dy za­­wo­d­nik ma obo­­wią­­zek za­­po­­znać się z re­­gu­­la­­mi­­nem bie­­gu i jest zo­­bo­­wią­­za­­ny do je­­go prze­­strze­­ga­­nia.

Wy­­pe­ł­nie­­nie fo­r­mu­­la­­rza zgło­­sze­­nio­­we­­go i do­­ko­­na­­nie opła­­ty sta­r­to­­wej jest ró­w­no­­zna­cz­ne z ak­ce­p­ta­­cją re­­gu­­la­­mi­­nu bie­­gu.

Istnieje możliwość wystartowania z psem na obu dystansach ( piesek musi być  na smyczy i uczestnicy startują jao ostatni )

9.  Zgło­­sze­­nia:

Zgło­­sze­­nia do bie­­gu są przy­j­mo­­wa­­ne od 06.08.2023 po­­przez ele­k­tro­­ni­cz­ny fo­r­mu­­larz za­­pi­­sów pod ad­­re­­sem: http://www.za­­ra­­zi­c­pa­­sja.pl/zo­r­ski­­-po­l­ma­­ra­­to­­n-le­­sny

Te­r­min skła­­da­­nia zgło­­szeń oraz uisz­cza­­nia opłat sta­r­to­­wych upły­­wa dnia 10.11.2023.

Biu­­ro za­­wo­­dów: bę­­dzie mie­­­ścić się na te­­re­­nie Twi­n­pigs przy ul. Ka­­to­­wi­c­kiej 24 w Żo­­rach w dniach:

25.11.2023 w go­­dzi­­nach 16.00-18.00

26.11.2023 w go­­dzi­­nach 08.00-11.00

 

PO UPŁYWIE 7 DNI OD ZGŁOSZENIA (PRZESŁANIA FORMULARZA), OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY STARTOWEJ OTRZYMAJĄ MAILOWE PRZYPOMNIENIE O DOKONANIU PŁATNOŚCI.

 

W PRZYPADKU NIEDOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ZGŁOSZENIA, OSOBA TA AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE USUNIĘTA Z LISTY.

 

ZA UCZESTNIKA BIEGU UWAŻA SIĘ ZAWODNIKA, KTÓRY WYPEŁNIŁ I PRZESŁAŁ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ DOKONAŁ OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE.

 

Wstę­p­nie usta­­lo­­ny li­­mit ucze­st­ni­­ków obu bie­­gów to: 400 osób (+ 10 miejsc do dys­­po­­zy­­cji or­ga­­ni­­za­­to­­ra)

W przy­­pa­d­ku re­­zy­­gna­­cji z ucze­st­ni­c­twa w bie­­gu opła­­ta sta­r­to­­wa nie pod­le­­ga zwro­­to­­wi.

 

10. Opła­­ty sta­r­to­­we:

Wy­­so­­kość opła­­ty sta­r­to­­wej usta­­la się na­­stę­­pu­­ją­­co:

BIEG NA 21km opła­­ta sta­­ła 80,00 zł

BIEG NA 11km: opła­­ta sta­­ła 60,00 zł

 

Opła­­ty sta­r­to­­wej mo­ż­na do­­ko­­nać wy­łącz­nie prze­­le­­wem po­­przez pła­t­no­­­ści on­li­­ne.


 

 

W ra­­mach opła­­ty sta­r­to­­wej za­­wo­d­nik otrzy­­mu­­je na­­stę­­pu­­ją­­ce świa­d­cze­­nia:

- Usłu­­gę ele­k­tro­­ni­cz­ne­­go po­­mia­­ru cza­­su

- Nu­­mer sta­r­to­­wy oraz ga­­dżet

- Pa­­mią­t­ko­­wy me­­dal po uko­ń­cze­­niu bie­­gu w li­­mi­­cie cza­­su

- Pun­k­ty z wo­­dą

- Punkt od­ży­w­czy dla pó­ł­ma­­ra­­to­­nu

- Cie­­pły po­­si­­łek na me­­cie

- Opie­­kę me­­dy­cz­ną

 

11. Kla­­sy­­fi­­ka­­cja:

Kla­­sy­­fi­­ka­­cja na me­­cie bę­­dzie do­­ko­­ny­­wa­­na w opa­r­ciu o czas ne­t­to.

PÓŁMARATON:

- Mę­ż­czy­ź­ni :

OPEN M

- Ko­­bie­­ty:

OPEN K

BIEG NA 11 KM:

- Mę­ż­czy­ź­ni :

OPEN M

- Ko­­bie­­ty:

OPEN K

Prze­­wi­­dy­­wa­­na jest ró­w­nież kla­­sy­­fi­­ka­­cje:


 

NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dy­­sta­n­sach

NAJLEPSZA DRUŻYNA NA OBU DYSTANSACH czas be­dzie li­czo­ny w pro­cen­tach ,

KAŻDY CZWORONOŻNY UCZESTNIK DOSTANIE UPOMINEK ( W ZALEŻNOŚĆI  OD UZYSKANIU SPONSOROW) 


 

12. Na­­gro­­dy:

PÓŁMARATON, 11km:

OPEN (ko­­biet i mę­ż­czyzn): Mie­j­sca 1-3 – sta­­tu­­e­t­ka

Kla­sy­fi­ka­cja naj­lep­sza­/y Żo­rza­nin / Zo­rzan­ka stau­et­ka

sta­tu­et­ka dla naj­lep­szej dru­zy­ny na obu dy­stan­sach

Or­ga­­ni­­za­­tor za­­strze­­ga so­­bie pra­­wo do usta­­le­­nia do­­da­t­ko­­wych na­­gród, po­­zy­­ska­­nych od ewe­n­tu­­a­l­nych spo­n­so­­rów

Wa­­ru­n­kiem otrzy­­ma­­nia na­­gro­­dy jest obe­c­ność w tra­k­cie de­­ko­­ra­­cji.

Do­­da­t­ko­­wo od­be­­dzie się lo­­so­­wa­­nie na­­gród dla wszy­st­kich za­­wo­d­ni­­ków na pod­sta­­wie nu­­me­­rów sta­r­to­­wych.

13. Po­­sta­­no­­wie­­nia ko­ń­co­­we:

Bieg od­bę­­dzie się bez wzglę­­dów na wa­­ru­n­ki at­mo­s­fe­­ry­cz­ne.

Ka­ż­dy za­­wo­d­nik zo­­bo­­wią­­za­­ny jest do bie­­gu z przy­­pię­­tym z przo­­du nu­­me­­rem sta­r­to­­wym.

Ka­ż­dy za­­wo­d­nik zo­­bo­­wią­­za­­ny jest do sta­r­tu na dy­­sta­­nie, na któ­­ry zo­­stał za­­pi­­sa­­ny. Nie ma mo­ż­li­­wo­­­ści zmia­­ny dy­­sta­n­su w tra­k­cie bie­­gu.

Za­­wo­d­ni­­cy bez nu­­me­­rów bę­­dą pro­­sze­­ni o opu­sz­cze­­nie tra­­sy przez ob­słu­­gę bie­­gu.

Wsze­l­kie ce­­lo­­we pró­­by skró­­ce­­nia tra­­sy lub in­­ne fo­r­my oszu­­stwa (w tym bieg z nu­­me­­rem przy­­pi­­sa­­nym do in­­nej oso­­by) bę­­dą ka­­ra­­ne dys­­kwa­­li­­fi­­ka­­cją oraz bra­­kiem mo­ż­li­­wo­­­ści sta­r­tu w ko­­le­j­nych edy­­cjach.

Dla ucze­st­ni­­ków bie­­gu jest prze­­wi­­dzia­­ny de­­po­­zyt.

Or­ga­­ni­­za­­tor nie po­­no­­si od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści za rze­­czy zgu­­bio­­ne pod­czas im­pre­­zy i za szko­­dy wy­­rzą­­dzo­­ne przez ucze­st­ni­­ków.

Or­ga­­ni­­za­­tor nie gwa­­ra­n­tu­­je ubez­­pie­­cze­­nia ucze­st­ni­­ków od na­­stępstw nie­­sz­czę­­śli­­wych wy­­pa­d­ków.

Ze wzglę­­du na cro­s­so­­wy cha­­ra­k­ter tra­­sy za­­le­­ca się za­­o­pa­­trze­­nie się w obu­­wie cro­s­so­­we.

Prze­­ka­­za­­nie pra­­wi­­dło­­wo wy­­pe­ł­nio­­ne­­go i pod­pi­­sa­­ne­­go fo­r­mu­­la­­rza zgło­­sze­­nio­­we­­go ozna­­cza wy­­ra­­że­­nie zgo­­dy przez ucze­st­ni­­ka bie­­gu na wy­­ko­­rzy­­sta­­nie po­­da­­nych przez nie­­go da­­nych oso­­bo­­wych na po­­trze­­by prze­­sła­­nia do ucze­st­ni­­ka in­­fo­r­ma­­cji o przy­­szłych im­pre­­zach, pro­­du­k­tach ha­n­dlo­­wych, a ta­k­że na we­­w­nę­trz­ne po­­trze­­by ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­ne i ana­­li­­ty­cz­ne, zgo­d­nie z usta­­wą o ochro­­nie da­­nych oso­­bo­­wych.

Ucze­st­ni­­ko­­wi przy­­słu­­gu­­je pra­­wo do wy­­co­­fa­­nia ta­­kiej zgo­­dy i mo­­że to zro­­bić w do­­wo­l­nym mo­­me­n­cie kie­­ru­­jąc ko­­re­­spon­den­cję do Or­ga­­ni­­za­­to­­ra.

Ucze­st­nik ak­ce­p­tu­­jąc Re­­gu­­la­­min wy­­ra­­ża zgo­­dę na nie­­o­d­pła­t­ne wy­­ko­­rzy­­sta­­nie utrwa­­lo­­ne­­go w fo­r­mie fo­­to­­gra­­fii lub za­­pi­­su wi­­deo wi­­ze­­ru­n­ku. Ucze­st­nik udzie­­la Or­ga­­ni­­za­­to­­ro­­wi nie­­o­d­pła­t­nej li­­ce­n­cji na wy­­ko­­rzy­­sta­­nie utrwa­­lo­­ne­­go wi­­ze­­ru­n­ku na wszy­st­kich po­­lach eks­­plo­­a­ta­­cji,

Osta­­te­cz­na in­­te­r­pre­­ta­­cja re­­gu­­la­­mi­­nu na­­le­­ży do Or­ga­­ni­­za­­to­­rów.

Pro­­te­­sty mo­ż­na skła­­dać w dzień im­pre­­zy do godz. 20:00.


 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19


 

Każ­da oso­ba bio­rą­ca udział w za­wo­dach jest świa­do­ma stop­nia po­no­szo­ne­go ry­zy­ka, je­że­li cho­dzi o za­ka­że­nie wi­ru­sem SARS-Co­V-2 pod­czas uczest­nic­twa w V Żor­skim Pół­ma­ra­to­nem Le­snym i go­dzi się z moż­li­wo­ścią za­ra­że­nia się ww. wi­ru­sem w trak­cie uczest­nic­twa w za­wo­dach, po­mi­mo wpro­wa­dza­nia re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go, prze­strze­ga­nia od­po­wied­nich pro­ce­dur, wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa i re­gu­la­mi­nu bie­gu, przez oso­by pra­cu­ją­ce pod­czas im­pre­zy.

2. Za­ka­że­nie się uczest­ni­ka wi­ru­sem SARS-Co­V-2 w wy­ni­ku uczest­nic­twa w bie­gu nie bę­dzie przez nie­go trak­to­wa­ne ja­ko pod­sta­wa do zgło­sze­nia ja­kich­kol­wiek pre­ten­sji i rosz­czeń wo­bec or­ga­ni­za­to­ra.

3. Każ­dy uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem V Żor­skie­go Pół­ma­ra­to­nu Le­sne­go. Wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go po­twier­dza za­po­zna­nie się z wa­run­ka­mi ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu oraz ozna­cza ich peł­ną ak­cep­ta­cję.

4. Każ­dy uczest­nik za­wo­dów oraz oso­by po­zo­sta­ją­ce z nim we wspól­nym go­spo­dar­stwie do­mo­wym nie mo­gą prze­by­wać na kwa­ran­tan­nie ani nie mo­gą być za­rzą­dzo­ne w sto­sun­ku do nich żad­ne in­ne środ­ki zwią­za­ne z COVID-19 oraz że nie mo­gą mieć kon­tak­tu z ta­ką oso­bą. Każ­dy uczest­nik zo­bo­wią­zu­ję się, że w przy­pad­ku gdy uzy­ska in­for­ma­cję o ob­ję­ciu tych osób kwa­ran­tan­ną lub in­nym środ­kiem zwią­za­nym z COVID-19 do nie­zwłocz­ne­go po­in­for­mo­wa­nia or­ga­ni­za­to­ra za­wo­dów o za­ist­nia­łej sy­tu­acji. Każ­dy uczest­nik bie­rze na sie­bie peł­ną od­po­wie­dzial­ność praw­ną za nie­wy­ko­na­nie te­go obo­wiąz­ku.

5. Uczest­nik bie­rze na sie­bie peł­ną od­po­wie­dzial­ność praw­ną za stan swo­je­go zdro­wia na za­wo­dach bie­go­wych. 6.

W za­wiąz­ku z ogło­szo­nym w kra­ju sta­nem za­gro­że­nia epi­de­micz­ne­go, im­pre­za bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce w dniach or­ga­ni­za­cji prze­pi­sy sa­ni­tar­no­epi­de­mio­lo­gicz­ne.

W ra­zie zwiek­sze­nia ob­ostrzeń or­ga­ni­za­tor ma pra­wo zmie­nić go­dzi­ny str­r­tu bie­gu lub tez po­dzie­lić bieg na mniej­sze gru­py w od­po­wied­niej od­le­gło­ści cza­su . Ta­ka de­cy­zja jed­nak mu­si być prze­ka­za­na wcze­śniej do wszyst­kich za­wod­ni­ków dro­ga ma­ilo­wa jak i in­for­ma­cją na stro­nie .

Or­gan­za­tor za­pew­nia uczest­ni­kom środ­ki do de­zyn­fek­cji rąk, Uczest­ni­cy zo­bo­wią­za­ni są do: - prze­strze­ga­nia obo­wią­zu­ją­cych za­le­ceń sa­ni­tar­no­-e­pi­de­mio­lo­gicz­nych, w tym w szcze­gól­no­ści do czę­stej de­zyn­fek­cji rąk, za­cho­wa­nia dy­stan­su spo­łecz­ne­go, - oso­by do­ko­nu­ją­ce re­je­stra­cji mu­szą mieć za­sło­nię­te usta i nos, obo­wią­zek do­ty­czy rów­nież w trak­cie dro­gi na start i za me­tą.


Ko­n­takt:
zo­r­ski­­po­l­ma­­ra­­to­n­le­­sny­­@g­ma­­il.com
Ma­r­cin Mi­ś­ków, tel. 721110795

 

Znajdź nas na facebooku