Regulamin

         REGULAMIN 5. ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO Żory, 28.11.2021r.

 

1. Cel imprezy: - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu i zasad fair-play - promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych żorskich lasów, ukazanie piękna przyrody, - integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

2. Miejsce startu: Żory (woj. Śląskie), ul. Katowicka 24, godz. 12.00

3. Termin: 28.11.2021

4. Dystanse: ok. 21 km oraz ok. 11 km

5. Organizator i współorganizatorzy: Organizator główny: Stowarzyszenie Zarazić Pasją, Współorganizator: Amerykański Park Rozrywki Twinpigs

6. Trasy - biegi startują z Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach i prowadzą przez leśne ścieżki. Meta również ustytuowana jest również w Twinpigs.

7. Limit czasu: dystans 21km: 2 godz. 40 minut, 11km: 1godz. 30min,

8. Warunki uczestnictwa: Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 28.11.2021 ukończą 18 lat. W biegu na ok. 11 km mogą startować zawodnicy niepełnoletni, jednak tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk do pobrania na stronie www.zorskipolmaratonlesny.pl oraz w biurze zawodów. Każdy zawodnik musi opłacić start w biegu oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

9. Zgłoszenia: Zgłoszenia do biegu są przyjmowane od 25.08.2021 poprzez elektroniczny formularz zapisów pod adresem: http://www.zarazicpasja.pl/zorski-polmaraton-lesny Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 17.11.2021. Biuro zawodów: będzie mieścić się na terenie Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach w dniach: 27.11.2021 w godzinach 16.00-18.00 28.11.2021 w godzinach 08.00-11.00 PO UPŁYWIE 7 DNI OD ZGŁOSZENIA (PRZESŁANIA FORMULARZA), OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY STARTOWEJ OTRZYMAJĄ MAILOWE PRZYPOMNIENIE O DOKONANIU PŁATNOŚCI. W PRZYPADKU NIEDOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ZGŁOSZENIA, OSOBA TA AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE USUNIĘTA Z LISTY. ZA UCZESTNIKA BIEGU UWAŻA SIĘ ZAWODNIKA, KTÓRY WYPEŁNIŁ I PRZESŁAŁ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ DOKONAŁ OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE. Wstępnie ustalony limit uczestników obu biegów to: 400 osób (+ 50 miejsc do dyspozycji organizatora) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty startowe: Wysokość opłaty startowej ustala się następująco: BIEG NA 21km opłata stała 60,00 zł BIEG NA 11km: opłata stała 40,00 zł Opłaty startowej można dokonać przelewem tradycyjnym, badź poprzez płatności online. Numer konta: Żorski Półmaraton Leśny ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1474 1000 0092 2940 4463 w tytule przelewu proszę wpisać: dystans oraz imię i nazwisko uczestnika „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A " W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia: - Usługę elektronicznego pomiaru czasu - Numer startowy oraz gadżet - Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w limicie czasu - Punkty z wodą - Punkt odżywczy dla półmaratonu - Ciepły posiłek na mecie - Opiekę medyczną

11. Klasyfikacja: Klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto. PÓŁMARATON: - Mężczyźni: OPEN M - Kobiety: OPEN K BIEG NA 11 KM: - Mężczyźni: OPEN M - Kobiety: OPEN K Przewidywana jest również klasyfikacje: – NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dystansach – NAJLEPSZA DRUŻYNA NA OBU DYSTANSACH – liczona będzie suma czasów pierwszych 4 zawodników z drużyny, – V ŻORSKI PÓŁMARATON LEŚNY TO BIEG O PUCHAR GROTOŁAZA Klasyfikacja odbędzie sie na obu dystansach kobiet, jak i mężczyzn. Warunkiem koniecznym jest zaznaczenie w formularzu zgłoszenia, udziału w tej klasyfikacji. OSOBY STARTUJĄCE O PUCHAR GROTOŁAZA MUSZA BYĆ CZŁONKAMI KLUBÓW TATERNICKICH, OBJĘTYCH PATRONATEM PZA LUB POSIADAĆ KARTĘ TATERNIKA JASKINIOWEGO

12. Nagrody: PÓŁMARATON, 11km: OPEN (kobiet i mężczyzn): Miejsca 1-3 – statuetka Klasyfikacja najlepsza/y Żorzanin / Zorzanka stauetka statuetka dla najlepszej druzyny na obu dystansach Puchar Grotołaza na obu dystansach dla najlepszych kobiet i meżczyzn Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród, pozyskanych od ewentualnych sponsorów Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji. Dodatkowo odbedzie się losowanie nagród dla wszystkich zawodników na podstawie numerów startowych.

13. Postanowienia końcowe: Bieg odbędzie się bez względów na warunki atmosferyczne. Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym z przodu numerem startowym. Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu na dystanie, na który został zapisany. Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu. Zawodnicy z półmaratonu, którzy zejdą z trasy po pierwszym okrążeniu mają obowiązek poinformować o tym organizatora lub obsługe techniczną. Zawodnicy bez numerów będą proszeni o opuszczenie trasy przez obsługę biegu. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach. Dla uczestników biegu jest przewidziany depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników. Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ze względu na crossowy charakter trasy zaleca się zaopatrzenie się w obuwie crossowe. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Protesty można składać w dzień imprezy do godz. 20:00. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 1. Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w V Żorskim Półmaratonem Lesnym i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu biegu, przez osoby pracujące podczas imprezy. 2. 2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w biegu nie będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora. 3. 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem V Żorskiego Półmaratonu Lesnego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację. 4. 4. Każdy uczestnik zawodów oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne środki związane z COVID-19 oraz że nie mogą mieć kontaktu z taką osobą. Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 do niezwłocznego poinformowania organizatora zawodów o zaistniałej sytuacji. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku. 5. 5. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na zawodach biegowych. 6. 6. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarnoepidemiologiczne. 7. W razie zwiekszenia obostrzeń organizator ma prawo zmienić godziny strrtu biegu lub tez podzielić bieg na mniejsze grupy w odpowiedniej odległości czasu . Taka decyzja jednak musi być przekazana wcześniej do wszystkich zawodników droga mailowa jak i informacją na stronie . 8. Organzator zapewnia uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, Uczestnicy zobowiązani są do: - przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego, - osoby dokonujące rejestracji muszą mieć zasłonięte usta i nos, obowiązek dotyczy również w trakcie drogi na start i za metą.

 

Kontakt: zorskipolmaratonlesny@gmail.com Marcin Miśków, tel. 721110795

Znajdź nas na facebooku