Regulamin

   

REGULAMIN 6. ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO

Żory, 27.11.2022r.

 

 

1. Cel im­pre­zy:

 - po­pu­la­ry­za­cja i upo­wszech­nia­nie bie­ga­nia ja­ko naj­prost­szej i naj­zdrow­szej for­my ru­chu i za­sad fa­ir-play

- pro­mo­cja i pro­pa­go­wa­nie wa­lo­rów spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych żor­skich la­sów, uka­za­nie pięk­na przy­ro­dy,

- in­te­gra­cja sym­pa­ty­ków i pa­sjo­na­tów bie­ga­nia,

2. Miej­sce star­tu: Żo­ry (woj. Ślą­skie), ul. Ka­to­wic­ka 24, godz. 12.00

3. Ter­min: 27.11.2022

4. Dy­stan­se: ok. 21 km oraz ok. 11 km

5. Or­ga­ni­za­tor i wspó­łor­ga­ni­za­to­rzy: Or­ga­ni­za­tor głów­ny: Sto­wa­rzy­sze­nie Za­ra­zić Pa­sją, Wspó­łor­ga­ni­za­tor: Amerykański Park Rozrywki Twinpigs

6. Tra­sy - bie­gi star­tu­ją z Twin­pigs przy ul. Ka­to­wic­kiej 24 w Żo­rach i pro­wa­dzą przez le­śne ścież­ki. Me­ta rów­nież usty­tu­owa­na jest rów­nież w Twinpigs.

7. Li­mit cza­su: dy­stans 21km: 2 godz. 30 mi­nut, 11km: 1godz. 30min,

8. Wa­run­ki uczest­nic­twa:

Pra­wo star­tu w pół­ma­ra­to­nie ma­ją za­wod­ni­cy, któ­rzy do dnia 27.11.2022 ukoń­czą 18 lat.

W bie­gu na ok. 11 km mo­gą star­to­wać za­wod­ni­cy nie­peł­no­let­ni, jed­nak tyl­ko za pi­sem­ną zgo­dą ro­dzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych. Druk do po­bra­nia na stro­nie www.zor­ski­pol­ma­ra­ton­le­sny.pl oraz w biu­rze za­wo­dów.

Każ­dy za­wod­nik mu­si opła­cić start w bie­gu oraz zo­stać zwe­ry­fi­ko­wa­ny w Biu­rze Za­wo­dów i po­sia­dać w tym ce­lu do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy toż­sa­mość.

Wa­run­kiem do­pusz­cze­nia za­wod­ni­ka do bie­gu bę­dzie zło­że­nie pod­pi­su pod oświad­cze­niem o zdol­no­ści do udzia­łu w bie­gu.

Każ­dy za­wod­nik ma obo­wią­zek za­po­znać się z re­gu­la­mi­nem bie­gu i jest zo­bo­wią­za­ny do je­go prze­strze­ga­nia.

Wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go i do­ko­na­nie opła­ty star­to­wej jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją re­gu­la­mi­nu bie­gu.

9.  Zgło­sze­nia:

Zgło­sze­nia do bie­gu są przyj­mo­wa­ne od 15.08.2022 po­przez elek­tro­nicz­ny for­mu­larz za­pi­sów pod ad­re­sem: http://www.za­ra­zic­pa­sja.pl/zor­ski­-pol­ma­ra­to­n-le­sny

Ter­min skła­da­nia zgło­szeń oraz uisz­cza­nia opłat star­to­wych upły­wa dnia 07.11.2022.

Biu­ro za­wo­dów: bę­dzie mie­ścić się na te­re­nie Twin­pigs przy ul. Ka­to­wic­kiej 24 w Żo­rach w dniach:

26.11.2022 w go­dzi­nach 16.00-18.00

27.11.2022 w go­dzi­nach 08.00-11.00

 

PO UPŁYWIE 7 DNI OD ZGŁOSZENIA (PRZESŁANIA FORMULARZA), OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY STARTOWEJ OTRZYMAJĄ MAILOWE PRZYPOMNIENIE O DOKONANIU PŁATNOŚCI.

 

W PRZYPADKU NIEDOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ZGŁOSZENIA, OSOBA TA AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE USUNIĘTA Z LISTY.

 

ZA UCZESTNIKA BIEGU UWAŻA SIĘ ZAWODNIKA, KTÓRY WYPEŁNIŁ I PRZESŁAŁ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ DOKONAŁ OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE.

 

Wstęp­nie usta­lo­ny li­mit uczest­ni­ków obu bie­gów to: 400 osób (+ 10 miejsc do dys­po­zy­cji or­ga­ni­za­to­ra)

W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z uczest­nic­twa w bie­gu opła­ta star­to­wa nie pod­le­ga zwro­to­wi.

 

10. Opła­ty star­to­we:

Wy­so­kość opła­ty star­to­wej usta­la się na­stę­pu­ją­co:

BIEG NA 21km opła­ta sta­ła 80,00 zł

BIEG NA 11km: opła­ta sta­ła 60,00 zł

 

Opła­ty star­to­wej moż­na do­ko­nać wyłącznie prze­le­wem po­przez płat­no­ści on­li­ne.


 

 

W ra­mach opła­ty star­to­wej za­wod­nik otrzy­mu­je na­stę­pu­ją­ce świad­cze­nia:

- Usłu­gę elek­tro­nicz­ne­go po­mia­ru cza­su

- Nu­mer star­to­wy oraz ga­dżet

- Pa­miąt­ko­wy me­dal po ukoń­cze­niu bie­gu w li­mi­cie cza­su

- Punk­ty z wo­dą

- Punkt od­żyw­czy dla pół­ma­ra­to­nu

- Cie­pły po­si­łek na me­cie

- Opie­kę me­dycz­ną

 

11. Kla­sy­fi­ka­cja:

Kla­sy­fi­ka­cja na me­cie bę­dzie do­ko­ny­wa­na w opar­ciu o czas net­to.

PÓŁMARATON:

- Męż­czyź­ni :

OPEN M

- Ko­bie­ty:

OPEN K

BIEG NA 11 KM:

- Męż­czyź­ni :

OPEN M

- Ko­bie­ty:

OPEN K

Prze­wi­dy­wa­na jest rów­nież kla­sy­fi­ka­cje:


 

NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dy­stan­sach

NAJLEPSZA DRUŻYNA NA OBU DYSTANSACH czas bedzie liczony w procentach ,


 

12. Na­gro­dy:

PÓŁMARATON, 11km:

OPEN (ko­biet i męż­czyzn): Miej­sca 1-3 – sta­tu­et­ka

Klasyfikacja najlepsza/y Żorzanin / Zorzanka stauetka

statuetka dla najlepszej druzyny na obu dystansach

Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do usta­le­nia do­dat­ko­wych na­gród, po­zy­ska­nych od ewen­tu­al­nych spon­so­rów

Wa­run­kiem otrzy­ma­nia na­gro­dy jest obec­ność w trak­cie de­ko­ra­cji.

Do­dat­ko­wo od­be­dzie się lo­so­wa­nie na­gród dla wszyst­kich za­wod­ni­ków na pod­sta­wie nu­me­rów star­to­wych.

13. Po­sta­no­wie­nia koń­co­we:

Bieg od­bę­dzie się bez wzglę­dów na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.

Każ­dy za­wod­nik zo­bo­wią­za­ny jest do bie­gu z przy­pię­tym z przo­du nu­me­rem star­to­wym.

Każ­dy za­wod­nik zo­bo­wią­za­ny jest do star­tu na dy­sta­nie, na któ­ry zo­stał za­pi­sa­ny. Nie ma moż­li­wo­ści zmia­ny dy­stan­su w trak­cie bie­gu.

Za­wod­ni­cy bez nu­me­rów bę­dą pro­sze­ni o opusz­cze­nie tra­sy przez ob­słu­gę bie­gu.

Wszel­kie ce­lo­we pró­by skró­ce­nia tra­sy lub in­ne for­my oszu­stwa (w tym bieg z nu­me­rem przy­pi­sa­nym do in­nej oso­by) bę­dą ka­ra­ne dys­kwa­li­fi­ka­cją oraz bra­kiem moż­li­wo­ści star­tu w ko­lej­nych edy­cjach.

Dla uczest­ni­ków bie­gu jest prze­wi­dzia­ny de­po­zyt.

Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za rze­czy zgu­bio­ne pod­czas im­pre­zy i za szko­dy wy­rzą­dzo­ne przez uczest­ni­ków.

Or­ga­ni­za­tor nie gwa­ran­tu­je ubez­pie­cze­nia uczest­ni­ków od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków.

Ze wzglę­du na cros­so­wy cha­rak­ter tra­sy za­le­ca się za­opa­trze­nie się w obu­wie cros­so­we.

Prze­ka­za­nie pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go ozna­cza wy­ra­że­nie zgo­dy przez uczest­ni­ka bie­gu na wy­ko­rzy­sta­nie po­da­nych przez nie­go da­nych oso­bo­wych na po­trze­by prze­sła­nia do uczest­ni­ka in­for­ma­cji o przy­szłych im­pre­zach, pro­duk­tach han­dlo­wych, a tak­że na we­wnętrz­ne po­trze­by ad­mi­ni­stra­cyj­ne i ana­li­tycz­ne, zgod­nie z usta­wą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych.

Uczest­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do wy­co­fa­nia ta­kiej zgo­dy i mo­że to zro­bić w do­wol­nym mo­men­cie kie­ru­jąc ko­re­spondencję do Or­ga­ni­za­to­ra.

Uczest­nik ak­cep­tu­jąc Re­gu­la­min wy­ra­ża zgo­dę na nie­od­płat­ne wy­ko­rzy­sta­nie utrwa­lo­ne­go w for­mie fo­to­gra­fii lub za­pi­su wi­deo wi­ze­run­ku. Uczest­nik udzie­la Or­ga­ni­za­to­ro­wi nie­od­płat­nej li­cen­cji na wy­ko­rzy­sta­nie utrwa­lo­ne­go wi­ze­run­ku na wszyst­kich po­lach eks­plo­ata­cji,

Osta­tecz­na in­ter­pre­ta­cja re­gu­la­mi­nu na­le­ży do Or­ga­ni­za­to­rów.

Pro­te­sty moż­na skła­dać w dzień im­pre­zy do godz. 20:00.


 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19


 

Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w V Żorskim Półmaratonem Lesnym i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu biegu, przez osoby pracujące podczas imprezy.

2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w biegu nie będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem V Żorskiego Półmaratonu Lesnego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację.

4. Każdy uczestnik zawodów oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne środki związane z COVID-19 oraz że nie mogą mieć kontaktu z taką osobą. Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 do niezwłocznego poinformowania organizatora zawodów o zaistniałej sytuacji. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.

5. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na zawodach biegowych. 6.

W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarnoepidemiologiczne.

W razie zwiekszenia obostrzeń organizator ma prawo zmienić godziny strrtu biegu lub tez podzielić bieg na mniejsze grupy w odpowiedniej odległości czasu . Taka decyzja jednak musi być przekazana wcześniej do wszystkich zawodników droga mailowa jak i informacją na stronie .

Organzator zapewnia uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, Uczestnicy zobowiązani są do: - przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego, - osoby dokonujące rejestracji muszą mieć zasłonięte usta i nos, obowiązek dotyczy również w trakcie drogi na start i za metą.

 

 

Kon­takt:

zor­ski­pol­ma­ra­ton­le­sny­@g­ma­il.com

Mar­cin Miś­ków, tel. 721110795


 

in Miśków, tel. 721110795

Znajdź nas na facebooku